• Купувајте користени автомобили само кај сигурни продавачи, пред сé кај официјално лиценцирани продавачи

• Овластен дилер обезбедува технички правилно и безбедно возило, во секој случај пред да купите автомобил добро прегледајте го и одлучете се за превентивен технички преглед кај  овластен сервис на марката на возилото, од продавачите побарајте ги сите потребни податоци и  информации за возилото особено во поглед на техничката исправност, евентуалните  оштетувања, поголемите дефекти, итн

• Прабарајте ги сите потребни документи и сите клучеви  на возилото (како и  резервниот)

• Бидете внимателни при купување од неовластени дилери на автомобили, или на изложби на автомобили, затоа што тие возила лесно се крадат, затоа посебно проверете ја сопственоста на возилото. При "сомнителна" понуда, веднаш пријавете во најблиската полициска станица.

Top